Opinie odwiedzających stronę

Jestem pod wra­że­niem. Ogrom­ne dzię­ki za cie­ka­we i bar­dzo czy­tel­ne opra­co­wa­nie mate­ria­łów. Ze wzru­sze­niem obej­rza­łam całość!!! Niech mój Tato “żyje” w prze­strze­ni inter­ne­to­wej. Jesz­cze raz ogrom­ne dzię­ki za wspa­nia­łą ini­cja­ty­wę i wiel­ką pracę!!!

Teresa (córka)

Bar­dzo dzię­ku­ję za pięk­ne opra­co­wa­nie wspo­mnie­nia o Dziadku.

Elżbieta (wnuczka)

Z wiel­ką rado­ścią dowia­du­ję się, iż apli­ka­cja NASI BLISCY już dzia­ła! Jestem ogrom­nie wdzięcz­na wszyst­kim oso­bom pra­cu­ją­cym przy tym dzie­le. Opra­co­wa­nie tak wielu mate­ria­łów to musiał być ogrom pracy i na pewno jesz­cze wiele tej pracy przed Pań­stwem. Apli­ka­cja umoż­li­wi dotar­cie do poszu­ki­wa­nych wia­do­mo­ści na kilka spo­so­bów, na pewno będzie to nie­oce­nio­ne źró­dło infor­ma­cji dla histo­ry­ków ale i dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych naszą prze­szło­ścią, podob­nie jak BIBLIOGRAFIA KATYŃSKA.

Anna (wnuczka)

Bar­dzo dzię­ku­ję za udo­stęp­nie­nie mi apli­ka­cji. W smut­nych i ponu­rych cza­sach wiel­ka radość, że za spra­wą Waszej żmud­nej pracy mogłam spo­tkać się z moim Tatą w Jego mło­do­ści, w któ­rej mnie jesz­cze nie było. Będę uzu­peł­niać jesz­cze te mate­ria­ły i będę mobi­li­zo­wać innych do działania.

Ewa (córka)

Widzia­łam, że dzia­ła apli­ka­cja. Bar­dzo się cie­szę i dzię­ku­ję za pięk­ną inicjatywę.

Agnieszka (prawnuczka)

Bar­dzo dzię­ku­ję za przy­go­to­wa­nie „Por­tre­tu” i wia­do­mość z lin­kiem. Od razu zaj­rza­łam na stro­nę. Zdaję sobie spra­wę, że to dzia­ła­nia bar­dzo pracochłonne.

Anna (wnuczka)

Mate­ria­ły doty­czą­ce moje­go Ojca są na tej apli­ka­cji już od jakie­goś czasu. Wszyst­ko zosta­ło przez Was opra­co­wa­nie świet­nie, jest czy­tel­ne i przej­rzy­ste. Dzię­ku­ję przede wszyst­kim za wspa­nia­łe inicjatywy.

Jerzy (syn)

Pomysł, aby w ten spo­sób upa­mięt­nić Naszych Bli­skich, jest pięk­ny i wzru­sza­ją­cy. Życzę, aby apli­ka­cja obję­ła w przy­szło­ści wszyst­kich pomordowanych.

Łukasz (wnuk)

Bar­dzo dzię­ku­ję i pozdra­wiam. Już wcho­dzi­łam na apli­ka­cję. Bar­dzo cie­ka­wie opracowana. 

Małgorzata (siostrzenica)

Nie było­by tych opra­co­wań, gdyby nie mrów­cza praca naszych zespołów.

Maria (synowa)

Dzię­ku­ję całe­mu Zespo­ło­wi opra­co­wu­ją­ce­mu te upa­mięt­nie­nia. To pięk­na forma histo­rii naszych Ojców. Gra­tu­lu­ję ten żmud­nej, tak war­to­ścio­wej pracy, która dostęp­na będzie dla potom­nych. I na cały świat. Dzięki!!! 

Danuta (córka)