Polskie Cmentarze Wojenne

 

Dzię­ki deter­mi­na­cji Rodzin Katyń­skich powsta­ły Pol­skie Cmen­ta­rze Wojen­ne, zbu­do­wa­ne dzię­ki już nie­ist­nie­ją­cej Radzie Ochro­ny Pamię­ci Walk i Męczeń­stwa. NASI BLISCY cze­ka­li na godny pochó­wek 50 lat – w 2000 roku powsta­ły nekro­po­lie w Katy­niu, Char­ko­wie i Mied­no­je; na cmen­tarz w Kijo­wie-Bykow­ni poje­cha­li­śmy dopie­ro w 2012 roku. Nadal bez­i­mien­ne są groby na Bia­ło­ru­si, w Kuro­pa­tach pod Miń­skiem. Nie tra­ci­my nadziei, że powsta­nie także tamta nekro­po­lia. Coraz trud­niej tam doje­chać, także nam, Rodzi­nom Katyń­skich. Oby Pol­skie Cmen­ta­rze Wojen­ne – nekro­po­lie katyń­skie – prze­trwa­ły kolej­ne poli­tycz­ne zaku­sy. Oby nie wró­ci­ło kłam­stwo katyńskie.

 

Wię­cej informacji:

 

CHARKÓW

KATYŃ

MIEDNOJE

BYKOWNIA